KARDEM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN veya ÇALIŞAN ADAYI ve STAJYER AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

Kardem Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Kardem” veya “Şirket”), çalışanlara,çalışan/ stajyer adaylarına ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.Kardem çalışanı, çalışan/ stajyer adayı olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Kardem tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
• KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.
Aydınlatma Metni ile Kardem tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Usulü

Kardem, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde
işbu Aydınlatma Metni Kardem tarafından güncellenerek ayrıca yayınlanacaktır. Kardem tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:
• Ad-soyad, personel duyurularında ve şirkette kullanılan yazılımlarda yer alan doğum, ölüm, terfi, doğum günü, işten çıkış, iş yıl dönümü, işe giriş, unvan, departman ismi, iletişim bilgileri, organizasyondaki yeri, tecrübe yılı, başarı hikayesi bilgileri, eğitim ve sertifika bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, mesleki ve davranışsal yetkinlikleri, iletilen dokumanlar, kariyer hedefleri, performans bilgisi, gelişim hedefleri ve evlilik bilgileri ile çalışan yakınına ait ad-soyad ve personel duyurularında yer alan doğum, ölüm bilgileri, sosyal aktiviteler için fotoğraf ve kamera görüntüsü, organizasyon tarihi. Şirketimiz, tarafımıza e-posta ile ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi belge ve dokümanı elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır. Fotoğraf ve kamera görüntülerini ise kamera aracılığı ile elektronik ortamlarda toplamaktadır. Kardem tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan/stajyer adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:
• Ad-soyad, adres, dernek bilgisi, doğum tarihi, eğitim durumu, e-posta adresi, engellilik bilgisi, cep telefonu numarası, imza, iş tecrübesine ilişkin bilgiler, kan grubu, mülakat yorumları, özgeçmiş üzerinde yer alan bilgiler, seyahat engel durumu, telefon numarası, unvan, yabancı dil bilgisi, çalışan/stajyer adayı referanslarına ve yakınlarına ilişkin bilgiler (ad-soyad, unvan, imza, cep telefonu numarası)
Kişisel verileriniz, Şirketimize elektronik ortamda ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi belge ve doküman, web sitemiz, telefon ve kariyer siteleri üzerinden tarafınızca verilen bilgiler aracılığı ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan
yöntemlerle, açık rızanın bulunduğu hallerde işlenmektedir. Kişisel verileri çalışan için işleme amaçları aşağıdaki şekilde olup, Şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:
• Ad-soyad, personel duyurularında ve şirkette kullanılan yazılımlarda yer alan doğum, ölüm, terfi, doğum günü, işten çıkış, iş yıl dönümü, işe giriş, unvan, departman ismi, iletişim bilgileri, organizasyondaki yeri, tecrübe yılı, başarı hikayesi bilgileri, eğitim ve sertifika bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, mesleki ve davranışsal yetkinlikleri, iletilen dokumanlar, kariyer hedefleri, performans bilgisi, gelişim hedefleri ve evlilik bilgileri ile çalışan yakınına ait ad-soyad ve personel duyurularında yer alan doğum, ölüm bilgileri, Sosyal aktivite çekimlerinin yapılması amacıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, çalışan için ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Kişisel verileri işleme amaçları Çalışan / stajyer adayı için aşağıdaki şekilde olup, Şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir:
• İş başvurularının değerlendirilmesi,
• İletişim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri çalışan için yurt
içinde bulunan üçüncü kişilere; Çalışan/stajyer adayı için üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Çalışan için ; Kişisel veriler, e-posta ve sunucu hizmeti alınması sebebiyle yurt dışındaki
sunuculara aktarılmaktadır. Sosyal aktiviteler için gerçekleşecek çekimlerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla herkese açık sosyal medya hesaplarımız, web sitemizde paylaşılmakta ve sunucu hizmeti alınması nedeniyle yurt içindeki sunucu sistemine aktarılmaktadır. Çalışan/stajyer adayı için kişisel veriler, işe alım değerlendirmeleri yapılması kapsamında çalışan/stajyer adayına test yapılması amacıyla ilgili test firmasına, işe alım değerlendirmesinin yapılması amacıyla yurtdışında bulunan Kardem ofisine ve e-posta hizmeti alınması sebebiyle yurt dışında bulunan sunuculara aktarılmaktadır.

5. Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Kardem’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kardem, KVKK’dan doğan taleplerinizi “Çalışan Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Kardem, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme
yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.kardem.com linkinden ulaşabilirsiniz.

Çalışan/Stajyer Adayları, KVKK’dan doğan taleplerini “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Kardem başvuru taleplerini KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Çalışan/Stajyer Adayı, işbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel verilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektedir. Kişisel verilerine ilişkin herhangi bir değişikliğin söz konusu olması halinde, Kardem’i bilgilendirerek kişisel verilerinin güncellenmesini talep edebilecektir. Çalışan/Stajyer Adayı’nın doğru ve güncel bilgi sağlamamış olması halinde, Kardem’in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Kardem tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline www.kardem.com linkinden, ulaşabilirsiniz.