ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Hazır giyim sektöründeki faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik anlayışıyla, “Misyonumuz”, “Vizyonumuz” ve “Temel Değerlerimiz” doğrultusunda paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, toplum, çevre ve çalışanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere belirlediğimiz Entegre Yönetim Sistemleri Politikamız ile;

Yeni ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize, sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin sınırlarını oluşturan Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği’nden sorumlu olan bütün çalışanlarımıza değer yaratmayı ve toplumun yaşam kalitesini yükselten faaliyetlerde bulunmayı,

Müşteri ve bağlı olunan mesleki kuruluşların yükümlülüklerine, ilgili Kalite ve ulusal-uluslararası ürün standartlarına, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği standart, yasa ve yönetmeliklerine uymayı,

Müşterilerimize sunduğumuz hizmet, toplum ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuza yansıyan tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirmenin hedeflenmesini, 

Kalite Yönetiminde;

Müşterilerimizin farklılığını göz önünde bulundurarak, beklentilerini ve ihtiyaçlarını analiz edip ürün ve hizmetlerimizi, müşterilerimiz için tatmin yaratacak kalite, hız ve esneklikte planlamayı, müşterilerimizin memnuniyetini ölçerek, sürekliliğini sağlamayı, 

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar değer zincirinin tamamında çalışarak, şirketin genelinde performansı arttırmaya odaklanmayı ve büyüme için sistemsel temel oluşturmayı, 

Fırsatları, tehditleri ve riskleri belirleyerek, bunlara etkili ve verimli bir şekilde yanıt verme odağı ile hareket etmeyi, Stratejilerimizi birbiriyle uyumlu hale getirilmiş süreçlere, projelere ve kurumsal yapımıza yansıtıp; değer zinciri boyunca değişikliklerin makul hızda uygulanmasını sağlamayı, 

Çalışanlarımıza, kurumsal ve bireysel amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik bir yetkilendirme kültürü yaratmayı, Toplam Kalite Yönetimi bakış açısı ile çalışanlarımızı iyileştirme ve değişim sürecine katılmaya özendimeyi, çabalarını ve başarılarını takdir etmeyi, 

Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlamayı, 

Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerimizde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergileyerek, sistemi sürekli gözden geçirerek iyileştirme fırsatları yaratmayı, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde;

İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı bu konudaki risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst seviyeye çekmeyi, 

İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı, 

Çevre Yönetiminde;

Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevre boyut ve etkilerini dikkate alarak çevresel riskleri belirlemede ve yönetmede, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmeyi, 

Doğal kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılarak geri dönüşüm zincirine katkıda bulunulmasını, 

 

Taahhüt ederiz. 

A. Zeki Erdoğan

Genel Müdür

*Bu belge dijital olarak imzalanmıştır.